Synpunkter

Har du synpunkter på Vitlökens utbildning

Enligt skollagen 2010:800 kap 4 § 8 ska huvudmannen ha rutiner för klagomålshantering.

På Vitlöken eftersträvar vi en öppen och rak kommunikation. Vi vill gärna att du som vårdnadshavare vänder dig till oss på förskolan om du har funderingar, åsikter eller klagomål över förskolans utbildning. Vi önskar att alla vårdnadshavare kan ta
upp frågor och funderingar direkt med den det berör.

Vårt mål är att alla skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om eventuella klagomål. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare vet vart du ska vända dig med synpunkter och klagomål.

Nedan finner du en information gällande våra rutiner kring klagomålshantering.

image0

Klagomålshantering

Enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap § 8 ska huvudmannen ha rutiner för att ta emot, utreda och följa upp klagomål. Dessa rutiner ska finnas skriftligt och vara kända för vårdnadshavare och personal. 

På Vitlöken är vårt mål att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om eventuella klagomål och därför är det viktigt för dig som vårdnadshavare att veta vart du ska vända dig med synpunkter och klagomål. Vi på Vitlöken hanterar synpunkter och klagomål enligt följande:

  • I första hand vill vi att du vänder dig till den pedagog som arbetar närmast ditt barn eller den pedagog du själv anser berörs.
  • Om du efter samtal med denna person fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig förskolerektor. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
  • Du kan också kontakta Vitlökens skolchef, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
  • Kvarstår klagomål efter detta ska ett formellt skriftligt klagomål lämnas in. Fyll i blanketten som finns under dokument på Tyra och lämna till rektor. Rektor ansvarar för att anmälan kommer till huvudmannens kännedom. Huvudmannen ansvarar för att behandla ärendet inom 14 dagar, behövs mer än 14 dagar meddelas orsak till detta.
  • Återkoppling på ärendet sker skyndsamt efter dessa 14 dagar och sker skriftligt. Alla klagomålshanteringar arkiveras hos rektor.
  • Finns fortfarande missnöje efter denna åtgärd, finns möjlighet att kontakta Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen.
GDPR Behandling av dina personuppgifter
Du som lämnar dina uppgifter till oss ska känna dig trygg med hur vi hanterar dessa.

På Vitlöken hanterar vi dina uppgifter utifrån den service via kö-anmälan som du har rätt till. Dina personuppgifter är den information som kan hänföras till en fysisk person såsom namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver information för att tillhandahålla den service vi ansvarar för via får kösystem. Det handlar om personuppgifter för att tillhandahålla en plats på förskola för ditt barn.

För att kunna besluta om plats på Montessoriförskolan Vitlöken behöver vi dina personuppgifter som underlag.

Rätten att hantera personuppgifter
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där.

Lagliga grunder för personuppgiftsbehandling
Samtycke
Avtal
Rättslig förpliktelse
Skydd för grundläggande intressen
Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
Personuppgifter som hanteras
Personuppgiftsbehandlingar på förskolan grundar sig på att vi utför en uppgift allmänt intresse eller myndighetsutövning. Vi kan även hantera personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Vi hanterar de personuppgifter vi behöver för ändamålet med din behandling. T.ex. handlar det om namn, kontaktuppgifter och födelsedata i de fall det behövs.

Sparande av personuppgifter
Dina personuppgifter hanteras under den tid som behövs i enlighet med bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Samtycket till hantering av dina personuppgifter
Genom att skicka in intresseanmälan samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta rektorn på Montessoriförskolan Vitlöken. Därefter kommer vi inte hantera dina uppgifter. Väljer du att återkalla ditt samtycke påverkar inte det lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Källor för hämtning av dina personuppgifter
Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi vid en placering på förskolan, samla in personuppgifter från annan instans, dessa kan vara: Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa rätt adressuppgifter till dig. Uppgifter från myndigheter, t.ex. försäkringskassan, kommunen, osv.

Att lämna personuppgifter till oss
För att kunna ingå avtal om placering på Montessoriförskolan Vitlöken behöver du lämna de personuppgifter vi begär.

Automatiserat svar
Ett automatiserat svar är ett svar som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat svar så informerar vi dig om detta.

Utlämning av personuppgifter
Vi är lagligt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter, företag eller enskilda vid behov. De kan även lämnas ut till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning, dessa kan vara:
Betalningar (fakturahantering, banker eller betaltjänstleverantörer)
IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, drifthantering, support och underhåll av våra IT-lösningar).
Kommun och skola
Kontakta oss angående dina personuppgifter
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Montessoriförskolan Vitlökens rektor: anders@vitloken.com

Ansvar för dina personuppgifter på Montessoriförskolan Vitlöken
Montessoriförskolan Vitlöken är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom verksamheten.
Organisationsnummer: 556627-4717.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter utifrån lagkraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR):
Integritetsskyddsmyndigheten