Allmän information

Grupp 1-3 år:  6-9 barn

Grupp 3-5 år:  13-17 barn

På Vitlöken jobbar vi utifrån barnkonventionen

Artikel 2:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3:
Barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Artikel 6:
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12:
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Klicka på länken för att läsa mer om barnkonventionen.

På Vitlöken använder vi oss av en förskoleapp som heter Tyra för att dokumentera barnens lärprocesser.

Vi lägger in regelbundet bilder och aktiviteter som vi gör på förskolan. Dessa finns på individ- & på gruppnivå.

Du som vårdnadshavare behöver godkänna att ditt barn är med i Tyra, och det är frivilligt.

Vi har olika handlingsplaner för olika händelser. Dessa finns på förskolan samt i förskolans app Tyra

Vi har 2 plan i hemlik miljö i vår förskolevilla.
På bottenplan är den yngre gruppen (1-3 år) avdelningen Syltlöken, och övre plan den äldre (3-6år) avdelningen Gräslöken.
Toalett finns på båda planen. Köket och lunchrum är på nedre plan. Miljön är anpassad för barn. Vi har oftast lugn musik på inomhus på dagarna. På övervåningen finns ett målarrum med diskbänk samt flera rum för utforskande, lärande och lek.
På nedervåning har vi stora ytor med utrymme för lek, rörelse, och utforskande. Vi har också ett vilorum där barnen kan vila till lugn musik.

KLÄDTIPS & kapprum

I korgen ska alltid finnas:
2  överdelar
2 underdelar
2 par strumpor
2 trosor/kalsonger
1 extra tröja (tjockare)

Under höst, vinter, vår:
2-3 par vantar
galonvantar
tjockare sockar
mössa

Övrigt
jacka/overall
regnställ
gummistövlar

På hyllan längst ner ska skorna stå. På mellanhyllan lägger vi det som används för dagen, tex keps, hatt, vantar. I korgen ligger allt extra. Inga plastpåsar ska ligga kvar i kapprummet av säkerhetsskäl. Leksaker stannar hemma eller i bilen. Kolla över torkskåpen om ert barn har något som hänger där. Bra om alla kläder är märkta samt har en hank att hänga i.

TACK för er hjälp!

Inledning och allmänna larmrutiner

Utifrån Vitlökense krishanteringsmapp har vi förtydligat några av krishanteringsplanerna som vi följer och anpassat dem till Vitlöken.

Du är välkommen att ta del av förskolans plan. Prata med pedagogen på förskolan.

Månadsavgiften betalas i slutet av varje månad för innevarande månad, enligt faktura.
Vi tillämpar maxtaxa. Detta är beräknat på hushållets sammanlagda bruttoinkomst på en maxnivå enligt kommunens riktlinjer.

Är inkomsten lägre lämnas en inkomstuppgift och då ges besked om vilken lägre avgift som gäller. Har ni två barn på Vitlöken är maxtaxan för det andra barnet lägre än för barn 1.

Vi tillämpar även allmänförskola, dvs från sep det året barnet fyller tre år har barnet rätt till 15 timmar förskoleverksamhet utan kostnad/avgift. Gäller ej juni, juli, augusti.

HÄR, på Karlstad kommuns sida, kan du själv räkna ut din avgift.

Fakturor mailas ut till vårdnadshavare inför varje månadslut.

Vi följer riktlinjerna från smittskyddsinstitutet vad gäller barn, sjukdom och smitta.

Barnets schema baseras på den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar samt tid för lämning och hämtning.

Schemat avser normala arbetsveckor. Tillfälliga avvikelser som semester, ferier, helger eller annan ledighet ska inte lämnas i det dagliga schemat. Dessa tillfälliga ledigheter anmäler du direkt till någon pedagog på Vitlöken.

Ändring av schema
Om barnets närvarotid på förskolan ändras måste nytt schema lämnas. Ändringen ska omfatta minst fyra veckor för att schemat ska registreras. Tillfälliga och kortare ändringar lämnar du till en pedagog på förskolan.
Nytt schema skall lämnas senast en månad innan du vill att det ska börja gälla. Vid nyplacering ska du lämna in schemat när du svarar på platserbjudandet.

Vitlöken har 4 kompetensutvecklingsdagar (studiedagar) per läsår vilket innebär reducerat öppethållande.

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda en förskola av hög kvalitet behöver pedagoger ges möjlighet till kompetensutveckling.  Kompetensutvecklingsdagar är till för pedagogernas fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten.

Vårdnadshavare får meddelande i god tid innan aktuell studiedag.
Under dessa dagar har vårdnadshavare fortfarande rätt till barnomsorg, då kan barnomsorg erbjudas på annan förskola. Det kan innebära att barnen träffar annan personal och barn och vistas i andra lokaler. Det görs inget avdrag på avgiften för dessa dagar.

Har du behov av barnomsorg någon av dessa dagar, så ska detta meddelas till rektorn senast 3 veckor innan aktuellt tillfälle.

Uppsägning ska ske skriftligen till Vitlöken, via mail.

Uppsägningstiden är två månader från det datum då uppsägningen inkommit till Vitlöken.
Avgift debiteras t.o.m. uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Om två vårdnadshavare finns ska båda vårdnadshavare säga upp platsen.

Vi har en egen trädgård med sandlåda, lekbåt och rutschkana, stenyta för cyklar samt vår populära ”mud-kitchen” etc.  Vi har ett stort äppelträd & odlingslådor och ett förråd med leksaker.  

Det är vårdnadshavares behov för barnomsorg som styr våra öppettider.
Ramtiden inom Karlstad kommun är 6:30-18:30. Öppettiderna anpassas efter varje grupps närvarobehov. Ditt/ert barns närvarotid är den tid då du/ni arbetar, studerar eller är sjukskriven, inklusive restid och tid för lämning och hämtning.
Är en vårdnadshavare ledig så finns inte behov av barnomsorg, då är även barnet ledigt. Undantag kan göras i samråd med rektor.