Undervisning

Undervisning på Vitlöken

För Maria Montessori var undervisning en integral process. Det är ingen vits att bara skapa intellektuella människor, vi behöver skapa integrerade individer. Det är därför undervisning inte bara handlar om att överföra kunskap. Det är även en etisk handling, en av respekt och kärlek.

Praktiska vardagsövningar
Praktiska livet är vardagsövningar där barnet tränar på ”life-skills”, det vardagliga livet.
”Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.”

Lpfö 18. Här lär sig barnet färdigheter för livet, det praktiska den ser i sin vardag hemma och runt om. Övningarna är verkliga och har flera syften och funktioner för att öka barn förståelse för sin omvärld. I detta område ingår allt från att hälla med kannor, öppna lås med nycklar, skruva med skruvmejsel, skeda med sked, pincettövningar, sy-övningar, skura bord, putsa skor, osv. Här tränar barnet på koncentration, koordination, fokus, finmotorik mm. Barnet väljer själv den övning som lockar och sitter ofta och repeterar övningen, om och om igen.
Matematik

Här får barnen tillgång till siffror, begrepp och matte. Matematiken integrerar vi i undervisningen på ett roligt, lärorikt och spännande sätt.
”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.” Lpfö 18.

Här får barnet till sig av vikten av siffror i sin omvärld, siffrors betydelse, t.ex. att noll är mycket när den ligger bakom en annan siffra. Barnet får samband mellan siffror och mängd och betydelsen av siffror i vardagen. Vi använder begrepp såsom volym, vikter, bråkdelar, multiplikation, längd, mängd, decimalsystem och flera begrepp som börjar i det konkreta och går över till det mera abstrakta.

Montessorimiljön
Den förbereda Montessorimiljön är genomtänkt och stimulerande. Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet. Motivationen är på topp för att lära sig något specifikt som barnet är extra intresserad av. Inom Montessoripedagogiken lägger vi stor vikt att varje barn ska ha inflytande och känna ett eget ansvar. Begreppet ”individualisering” innebär att barnet sätts i centrum. Pedagogens roll är att observera barnet och sedan fungerar som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap. Kursplanen läggs upp med längre stunder för att ge barnen tid och ro där de får sysselsätta sig med det som de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds. Miljön är så långt som möjligt integrerade och åldersblandade.
Språk
Materialet för språkundervisning förbereder barnet för läsning, skrivning, grammatik, stavning och lärande. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.” Lpfö 18 Barnet får till sig att skrivna ord har mening och att vi kan bygga meningar med hjälpa av skrift och grammatik. Vi jobbar med sandpappersbokstäver så barnet får en sensorisk inlevelse och koppling till hur bokstäver formas. Sinnesövningar hjälper att befästa det barnet lär sig. Barnen bygger ord, skriver i sina böcker och leker fram kunskap genom eget intresse och inflytande. Barn har en känslig period, då de är mest mottagliga, för bokstäver runt 4-5 års åldern. Vi bygger ord, skriver, lär oss meningsuppbyggnad, grammatik och får en förståelse för skriftspråk.
Utbildningsmaterialet inom Montessoripedagogiken
Materialet som används inom Montessoripedagogik är mycket konkret och är självrättande för att tillåta barnet att arbeta så självständigt som möjligt, och utan att en vuxen ska bedöma om något är rätt eller fel. Montessorimaterial köps till viss del, men en stor del av materialet tillverkas också av pedagoger. Inom Montessoripedagogiken följer vi samma läroplan som andra förskolor – Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
Teknik
Teknik är det vi skapat för att uppfylla önskningar och behov. ”Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.” Lpfö 18 Teknik och naturvetenskap går ofta i varandra och skapar ett samband. Teknik är mera än mobiler, iPads, bilar och datorer. Vardagsteknik det barnen möter dagligen såsom: bestick, toalett, knappar och blixtlås, lampa, magnet, verktyg mm är teknik. Vi vill hjälpa barnen få förståelse för teknik i vardagen och därför uppmärksammar vi den, för att utveckla kunskap och stöd i det livslånga lärandet. Ett av våra mål i förskolan är att bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själva om omvärlden. Vi vill hjälpa barnen får syn på och uppmärksamma tekniken i vardagen. Centrala frågor är exempelvis Vad används teknik till? Löser teknik problem? Hur har tekniken formats för att lösa problemställningar? På Vitlöken vill vi att barnen möter teknik med medvetenhet och får stöd och inspiration till sitt utforskande. En stor del av det livslånga lärandeperspektivet.
Sensorisk undervisning

Här utvecklas det sensoriska hos barnet: Här utvecklas det sensoriska hos barnet: hörsel, smak, känsel, syn, lukt och muskulära sinnen

”Hörsel, smak, känsel, syn, lukt och muskulära sinnen…” 

-Maria Montessori

Syftet med den sensoriska undervisningen är att vara ett stöd för barnets naturliga utveckling och förfining av sina sinnen. Via sina sinnen lär sig barnet om sin omvärld. Indirekt syftar det sensoriska materialet till utvecklar barnet inom både fysiskt, socialt, språkligt, kognitivt, andligt, emotionellt och matematiskt. Materialet här är förberedande inför andra undervisningsområden. Barnet lär sig bla. om geometriska former, storlek, mängd, längd, färg och form.

Kultur och Naturvetenskap

I undervisningen för kultur ingår historia, biologi, geografi, naturvetenskap, musik och konst. Ämnena vävs samman och integreras med varandra.

”Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.” Lpfö 18

I undervisningen för kultur ingår historia, biologi, geografi, naturvetenskap, musik och konst. Ämnena vävs samman och integreras med varandra. Vi följer årets cyklar på ett naturligt sätt genom att gå ut och uppleva sen in och utveckla vidare. Här får barnen till sig saker från planeter, tidslinjer, flaggor och kartor till land- & vattenformer, världsdelar, djurens delar, levande & ickelevande, köttätande och växtätande djur mm. Genom kulturen kan barnet få en förståelse för den värld barnet lever i.

Montessori

Montessorimiljön

Hjälp till självhjälp och eget ansvar
Inom Montessoripedagogiken lägger vi stor vikt att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. Begreppet ”individualisering” innebär att barnet sätts i centrum.
Pedagogens roll är att observera barnet och sedan fungerar som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap. Kursplanen läggs upp med längre stunder för att ge barnen tid och ro där de får sysselsätta sig med det som de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds. Miljön är så långt som möjligt integrerade och åldersblandade.

Utbildningsmaterialet inom Montessoripedagogiken
Materialet som används inom Montessoripedagogik är mycket konkret och är självrättande för att tillåta barnet att arbeta så självständigt som möjligt, och utan att en vuxen ska bedöma om något är rätt eller fel. Montessorimaterial köps till viss del, men en stor del av materialet tillverkas också av pedagog och barnet.
Inom Montessoripedagogiken ges betyg från samma ålder som i andra skolor och man följer samma läroplaner – Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) – som andra typer av förskolor och skolor.

Montessoripedagogiken sex grundläggande principer

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet. Motivationen är på topp för att lära sig något specifikt som barnet är extra intresserad av.